Miljö & kvalitet

 • Fjärrtek i Norr AB levererar tjänster inom fjärrvärme, industrirör, ventilservice och VVS. Våra kunder finns främst inom energi-, industri- och bostadssektorn.
 • Vi ska i alla delar av verksamheten ständigt arbeta för att minska miljöbelastningen. Vårt agerande skall kännetecknas av att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Detta efterlevs genom att företaget tillför resurser för att driva och stödja miljöarbetet, öka kunskapen och medvetenheten kring miljöområdet hos medarbetarna, följa de lagar och förordningar som styr miljöområdet för vår verksamhet, samt att företagets miljöarbete kontinuerligt utvärderas och förbättras.
 • Genom att arbeta med ständiga förbättringar i hela företaget kommer vi att få nöjda kunder och medarbetare och ett välmående företag.
 • Våra tjänster ska vara av sådan kvalitet att vi får kunder som vill anlita oss igen. För att möta framtidens krav på kvalitet och utveckling måste hela företaget genomsyras av ett gemensamt kvalitetstänkande.
 • Genom vårt systematiska miljöarbete och vårt engagemang för fjärrvärmeutbyggnad bidrar vi aktivt till en övergripande miljöförbättring.
 • Vår största negativa miljöpåverkan är utsläpp orsakade av transporter vid genomförande av våra projekt och därför eftersträvar vi en minskad miljöpåverkan genom bättre samordning av våra transporter.
 • Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
 • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.
 • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade.
 • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
 • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
 • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.
 • Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet

Vårat andra verksamhetsområde är service av ventiler, ett område som på senare år genom en medveten strategi vuxit och är i dagsläget en stor del av företagets omsättning.